လ မျမင္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ၿပီးပါသျဖင့္ မနက္ျဖန္ 24.4.2020 ေသာၾကာေန့သည္ ရွအ္ဗာန္လ (၃၀) ရက္ေန့ ျဖစ္ၿပီး . 25.4.2020 စေနေန႔ သည္ လျမတ္ ရမ္သြာန္္ (၁) ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

Share Now!