အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိတို့ ေနအိမ္တြင္ ဂ်ိဳ႕မို့အဟ္ ဆြလာသ္ ၀တ္ၿပဳမည့္သူမ်ားအတြက္ အတိုဆံုးနွင့္ အလြယ္ကူဆံုး ဖတ္နုိင္မည့္ ခြသ္ဗဟ္ ျဖစ္ပါသည္။

အိမ္တြင္ ဖတ္ျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သီးျခား မတ္စ္အလဟ္ မ်ားကုိ စစ္မွန္ေသာ သာသနာ့ ပညာရွင္မ်ားထံတြင္ ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္.။

Share Now!